ID Název dokumentu Obec Publikováno
3208 Program rozvoje
Tuchlovice na roky 2023 - 2028
Tuchlovice 15.1.2024
3229 Program rozvoje
Prace na roky 2021 - 2026
Prace 15.1.2024
3206 Program rozvoje
Urbanice na roky 2024 - 2027
Urbanice 9.1.2024
3221 Program rozvoje
Zhoř na roky 2023 - 2030
Zhoř 5.1.2024
2790 Program rozvoje
Puchlovice na roky 2022 - 2030
Puchlovice 4.1.2024
3133 Program rozvoje
Troubelice na roky 2024 - 2034
Troubelice 3.1.2024
3217 Program rozvoje
Chotilsko na roky 2024 - 2030
Chotilsko 2.1.2024
3047 Program rozvoje
Skořice na roky 2023 - 2028
Skořice 22.12.2023
3177 Program rozvoje
Úholičky na roky 2024 - 2030
Úholičky 20.12.2023
3121 Program rozvoje
Ovčáry na roky 2023 - 2033
Ovčáry 20.12.2023