Řízení rozvoje obcí

Základní údaje o projektu

Název projektu:„Podpora strategického řízení rozvoje obcí“
Realizátor projektu:Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín realizace:1. 6. 2014 – 30. 11. 2015
Registrační číslo:CZ.1.04/4.1.00/B6.00018
Spolufinancování:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Cílová skupina:Obce a města

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. K tomuto účelu budou díky projektu vytvořeny metodiky (návody) a nástroje, které pomohou obcím v praktickém využívání a naplňování jejich strategických rozvojových dokumentů. K dosažení cíle je také nutné posílit znalosti a dovednosti představitelů obcí v oblasti strategického řízení.Důvody realizace projektu

Projekt navazuje na předešlou aktivitu Ministerstva pro místní rozvoj zaměřenou na elektronickou metodickou podporu tvorby rozvojových dokumentů obcí, jejímž smyslem byla pomoc obcím s tvorbou vlastních strategických rozvojových dokumentů tzv. programů rozvoje obce. V praxi se však ukazuje, že přestože obce mají zpracovány rozvojové dokumenty, často s nimi již dále nepracují a nevyužívají jich v řízení. Zároveň dosud neexistují nástroje pro jednoduché a efektivní vyhodnocení plnění rozvojových dokumentů a zachycení dopadů realizovaných aktivit, které by byly obcím v procesu strategického řízení rozvoje nápomocny.

Klíčové aktivity projektu

 1. Metodická podpora obcí při praktické realizaci a vyhodnocování programů rozvoje obcí
 2. Hodnocení využívání a naplňování rozvojových dokumentů obcí, posouzení způsobů vyhodnocování rozvojových dokumentů a identifikace vazeb mezi rozvojovými dokumenty obcí
 3. Návrh metodiky strategického řízení rozvoje obcí a metodiky hodnocení naplňování rozvojových dokumentů obce
 4. Vytvoření nové SW aplikace na podporu realizace PRO, získání zpětné vazby od cílové skupiny a zhodnocení jejího praktického fungování včetně návrhů na její další inovací
 5. Ověřování metodik a souvisejících návrhů
 6. Vzdělávací a informační činnost
 7. Administrace a publicita projektu

Tvorba rozvojových dokumentů obcí

Základní údaje o projektu

Název projektu:„Elektronická metodická podpora tvorby
rozvojových dokumentů obcí“
Realizátor projektu:Ministerstvo pro místní rozvoj
Termín realizace:Duben 2011 – Březen 2014
Registrační číslo:CZ.1.04/4.1.00/62.00008
Spolufinancování:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Cílová skupina:Obce a města

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu bylo posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Projekt reagoval na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiloval o vytvoření nástrojů podporujících zlepšení v této oblasti.


Specifickými cíli projektu bylo:

 1. zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování,
 2. poskytnutí metodické pomoci zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí,
 3. zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů,
 4. zefektivnění vzdělávání úředníků a volených zástupců územních samospráv v oblasti koncepčního řízení obcí realizací vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí a s využitím e-learningové podpory.


Metodika

Metodické podklady a návrh webového systému v rámci zajištění odborných služeb zpracovalo sdružení firem GaREP, spol. s r.o. a e-Rozvoj.cz. s.r.o.

Hlavním výstupem projektu - kromě webové aplikace - byla Metodika tvorby Programu rozvoje obce. Na této metodice je postavena celá webová aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce. Metodika je však využitelná i samostatně bez webového systému.

Klíčové aktivity projektu

Projekt byl rozdělen na šest navazujících aktivit:

 1. První analytická aktivita se soustředila na posouzení aktuálního legislativního i věcného stavu a na zachycení podstatných východisek pro tvorbu metodiky.
 2. V rámci druhé aktivity byla vytvořena metodika tvorby rozvojových dokumentů obcí včetně různých volitelných modulů.
 3. Třetí aktivita byla úzce provázána s druhou. Vytvořená metodika byla transformována do elektronické (softwarové) podoby a dotvořena dle technických možností užitých informačních technologií.
 4. Ve čtvrté aktivitě byl vytvořen systém e-learningu pro rozvoj znalostí a dovedností představitelů a pracovníků obcí. E-learning byl včleněn do softwarové aplikace, aby se uživatelé snadno dostali k vysvětlujícím a doplňujícím informacím.
 5. Pátá aktivita se zabývala ověřováním a dopracováním elektronické metodické podpory tvorby rozvojových dokumentů obcí dle potřeb obcí a krajů. Vytvořená aplikace byla ověřována ve spolupráci s obcemi a kraji na území pilotních regionů (Pardubický, Liberecký a Zlínský kraj).
 6. Šestá aktivita se věnovala seznámení zástupců obcí s webovou aplikací. Uskutečnily se vzdělávací akce pro uživatele, workshopy a další akce k podpoře využívání aplikace a zapojení co největšího množství obcí.